Potrebujem rozdeliť pozemok

Vaša úloha:

>> uviesť údaje o pozemku v katastri (obec, parcelné číslo, číslo listu vlastníctva, meno vlastníka)
>> rozhodnúť o polohe novej hranice (prípadne ju môžete označiť kolíkmi v teréne)

My zabezpečíme:

>> geodet vykoná potrebné zameranie na vašom pozemku a vyhotoví geometrický plán na rozdelenie pozemku

>> vyhotovíme potrebné zmluvy na zápis nových vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam podľa vyhotoveného geometrického plánu

>> vyhotovíme návrh na vklad vlastníckeho práva

Potrebujem zlúčiť pozemky do celku

Vaša úloha:

>> uviesť údaje o pozemkoch v katastri (obec, parcelné čísla, čísla listov vlastníctva, meno vlastníka)
>> rozhodnúť o polohe novej hranice (prípadne ju môžete označiť kolíkmi v teréne)

My zabezpečíme:

>> geodet vykoná potrebné zameranie na vašom pozemku a vyhotoví geometrický plán na zlúčenie pozemkov

>> vyhotovíme potrebné zmluvy na zápis nových vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam podľa vyhotoveného geometrického plánu

>> vyhotovíme návrh na vklad vlastníckeho práva

Potrebujem vysporiadať pozemky

Vaša úloha:

>> uviesť údaje o pozemkoch v katastri (obec, parcelné čísla, číslo listov vlastníctva, meno vlastníka)
>> rozhodnúť o rozsahu v akom majú byť pozemky vysporiadané - určiť obvod v ktorom majú byť pozemky vysporiadané

My zabezpečíme:

>> geodet vykoná potrebné zameranie na vašom pozemku a vyhotoví geometrický plán na určenie vlastníckych práv k pozemkom, ktoré nemajú založený list vlastníctva v registri C.

>> vyhotovíme potrebné zmluvy na zápis nových vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam podľa vyhotoveného geometrického plánu

>> vyhotovíme návrh na vklad vlastníckeho práva

Potrebujem previesť parcelu registra E na stav registra C katastra

Vaša úloha:

>> uviesť údaje o pozemku v katastri (obec, parcelné číslo, číslo listu vlastníctva, meno vlastníka)
 

My zabezpečíme:

>> geodet vykoná potrebné zameranie na vašom pozemku a vyhotoví geometrický plán obnovu pôvodnej parcely registra E

>> v prípade záujmu vyznačíme priebeh hranice parcely registra E v teréne - pozemok vytýčime

>> vyhotovíme potrebné zmluvy na zápis nových vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam podľa vyhotoveného geometrického plánu

>> vyhotovíme návrh na vklad vlastníckeho práva

Potrebujem vyňať poľnohospodársku pôdu pod plánovanou stavbou

Vaša úloha:

>> uviesť údaje o pozemku v katastri (obec, parcelné číslo, číslo listu vlastníctva, meno vlastníka), na ktorom bude stavba postavená

>> poskytnúť časť projektovej dokumentácie (situácia osadenia stavby, koordinačná situácia) z ktorej je zrejmé umiestnenie navrhovanej stavby voči hraniciam pozemkov

 

My zabezpečíme:

>> geodet vykoná potrebné zameranie na vašom pozemku a vyhotoví geometrický plán na vyňatie pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

>> v prípade záujmu vyznačíme priebeh hranice novej parcely v teréne - pozemok, ktorý predstavuje vynímanú plochu vytýčime

>> poskytneme vzor žiadosti, ktorá sa odovzdáva na pozemkový úrad k vyňatiu a vzor žiadosti o zápis geometrického plánu do katastra

Potrebujem zamerať stavbu pre vybavenie úveru z banky

Vaša úloha:

>> uviesť údaje o pozemku v katastri (obec, parcelné číslo, číslo listu vlastníctva, meno vlastníka) na ktorom je rozostavaná stavba postavená
 

My zabezpečíme:

>> geodet vykoná potrebné zameranie na vašom pozemku a vyhotoví geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby

>> poskytneme vzor žiadosti o zápis rozostavanej stavby do katastra

Potrebujem zamerať stavbu pre kolaudáciu

Vaša úloha:

>> uviesť údaje o pozemku v katastri (obec, parcelné číslo, číslo listu vlastníctva, meno vlastníka) na ktorom je stavba postavená
 

My zabezpečíme:

>> geodet vykoná potrebné zameranie na vašom pozemku a vyhotoví geometrický plán na zameranie stavby

>> poskytneme vzor žiadosti o zápis stavby do katastra

Potrebujem vyznačiť vecné bremeno

Vaša úloha:

>> uviesť údaje o pozemku v katastri (obec, parcelné číslo, číslo listu vlastníctva, meno vlastníka) na ktorom má byť vecné bremeno zriadené

>> rozhodnúť o rozsahu vecného bremena (prípadne ho môžete označiť kolíkmi v teréne)

My zabezpečíme:

>> geodet vykoná potrebné zameranie na vašom pozemku a vyhotoví geometrický plán na zriadenie vecného bremena

>> vyhotovíme potrebné zmluvy na zápis práva vyplývajúceho z vecného bremena podľa vyhotoveného geometrického plánu

Potrebujem vyznačiť hranice pozemku v teréne

Vaša úloha:

>> uviesť údaje o pozemku v katastri (obec, parcelné číslo, číslo listu vlastníctva, meno vlastníka)
 

My zabezpečíme:

>> geodet vykoná potrebné zameranie na vašom pozemku a vytýči hranicu pozemku v teréne - vyznačí kolíkmi

>> geodet musí vychádzať z platných údajov katastra, všetky potrebné dokumenty podľa ktorých budeme hranicu vyznačovať vyhľadávame v dokumentácii katastra

>> vyhotovíme vytyčovací náčrt, v ktorom budú zobrazené vytýčené body

>> v prípade záujmu náčrt odovzdáme do dokumentácie katastra (platí sa 17€ kolok)

Potrebujem zamerať pozemok pre projekt stavby

Vaša úloha:

>> uviesť údaje o pozemku v katastri (obec, parcelné číslo, číslo listu vlastníctva, meno vlastníka)

My zabezpečíme:

>> geodet vykoná potrebné zameranie na vašom pozemku a to výškopisné zameranie, zameranie polohy prvkov a zameranie jestvujúcich inžinierskych sietí, na ktoré má byť plánovaná stavba napojená

>> vyhotovíme polohopisný a výškopisný plán ako podklad pre projekt stavby, v digitálnej a papierovej podobe

Potrebujem vytýčiť stavbu

Vaša úloha:

>> uviesť údaje o pozemku v katastri (obec, parcelné číslo, číslo listu vlastníctva, meno vlastníka)

>> poskytnúť časť projektovej dokumentácie (situácia osadenia stavby, koordinačná situácia) z ktorej je zrejmé umiestnenie navrhovanej stavby voči hraniciam pozemkov

 
My zabezpečíme:

>> geodet vykoná vytýčenie stavby na vašom pozemku prvý krát pre výkop základov a druhý krát vytýčenie už na pevný betónový základ (prípadne na lavičky)

>> vytýčime výškový bod na pevný bod na stavenisku (+/- 0,000 m stavby)

>> vyhotovíme vytyčovací protokol s náčrtom, ktorý sa zakladá do stavebného denníka a býva vyžadovaný stavebným úradom pri kolaudácii stavby