Vyhláška ÚGKK č.300/2009 ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii ustanovuje, že geodetické a kartografické činnosti v jednotlivých fázach výstavby inžinierskych stavieb sú zabezpečované prostredníctvom autorizovaných geodetov a kartografov.

Pri realizácii stavieb autorizovaný geodet zabezbečuje :

a) protokolárne odovzdanie geodetických a kartografických podkladov súvisiacich so stavbou zhotoviteľovi,
d) kontrolné meranie terénu v priestore staveniska pred začatím zemných prác,
e) vytýčenie priestorovej polohy stavby, ako je vytýčenie hlavných polohových čiar alebo hlavných osí a hlavných polohových bodov trás, hlavných výškových bodov, v súlade s územným rozhodnutím a protokolárne odovzdanie zhotoviteľovi,
f) tvorbu informačného systému výstavby z projektovej dokumentácie pri líniových stavbách,
g) kontrolu geodetických a kartografických činností zhotoviteľa v priebehu výstavby,
h) kontrolu správnosti geodeticky meraných položiek predkladaných zhotoviteľom na fakturáciu.
i) protokolárne prevzatie geodetických podkladov súvisiacich so stavbou, vytyčovacej siete od autorizovaného geodeta a kartografa stavebníka vrátane kontrolného merania terénu pred začatím zemných prác,
j) realizáciu podrobného vytýčenia jednotlivých objektov a technologických zariadení stavby podľa projektovej dokumentácie vrátane kontroly podkladov a výkresov podrobného vytýčenia,
k) realizáciu merania skutočného vyhotovenia stavebných objektov a ich častí, ako aj terénnych úprav a priebehu podzemných inžinierskych sietí pred ich zakrytím, vyhotovenie geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavieb a technologických zariadení,
l) vypracovanie projektu na meranie posunov a deformácií stavieb, ak si to vyžaduje charakter stavby alebo to ukladá projektová dokumentácia,
m) meranie posunov a deformácií stavieb počas výstavby, ako aj základné meranie posunov a deformácií pred kolaudáciou stavby,
n) meranie a kvantifikáciu geodeticky merateľných položiek vykonaných stavebných prác, ktoré sa predkladajú na fakturáciu stavebníkovi,
o) archivovanie meračských dokumentov, vytyčovacích výkresov, vytyčovacích protokolov a záznamov v stavebnom denníku,
p) kontrolné merania vybraných parametrov stavby v rámci autorského dozoru projektanta.
b) vybudovanie vytyčovacej siete a určenie jej parametrov, jej ochranu pred poškodením a jej odovzdanie zhotoviteľovi,
c) vyznačenie existujúcich podzemných vedení inžinierskych sietí na povrchu v areáli staveniska.

Pri kolaudácii stavieb a následnej prevádzke stavieb autorizovaný geodet a kartograf zabezpečuje

a) súborné spracovanie vrátane tvorby informačného systému a archivovanie geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby podľa reálne vykonaných stavebných prác,
b) porealizačnú dokumentáciu na majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov podľa skutočného vyhotovenia stavby a vyhotovenie geometrických plánov,
c) meranie posunov a deformácií objektov a zariadení, ak si to vyžaduje charakter stavby alebo to ukladá projektová dokumentácia.

Pre našich klientov zabezpečujeme spracovanie geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavieb a to stavieb s priestorovou skladbou a líniových stavieb.

Pri spracovaní dokumentácie pre stavebné objekty s priestorovou skladbou je hlavnou časťou dokumentácie výkres skutočného vyhotovenia stavby. Vo výkrese geodet zobrazí všetky časti nového objektu červenou čiarou, označia sa lomové body objektov číslami pre zoznam súradníc s uvedením ich výšky, napojenie na inžinierske siete farbami jednotlivých sietí a vyznačia geodeticky merateľné položky ako podklad pre fakturáciu stavebníkovi. Ak je stavba rozdelená na viacero samostatných stavebných objektov, môže sa porealizačné zameranie vyhotoviť samostatne pre jednotlivé objekty, alebo skupinu objektov, pričom po úplnom ukončení stavby sa skompletizuje súborná dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby.

Výkres slúži aj ako podklad pre vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavby.

Z líniových stavieb spracujeme dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavieb hlavne pre dopravné stavby a inžinierske siete. Z inžinierskych sietí je to kanalizácia, vodovod, plynovod, elektrické NN a VN vedenia, verejné osvetlenie, teplovod. Vo výkrese skutočného vyhotovenia stavby geodet vyznačí nový objekt farbou podľa druhu inžinierskej siete, označia sa lomové body a očíslujú pre zoznam súradníc. Objekty sa označia podľa projektovej dokumentácie a vo výkrese sa uvedú aj geodeticky merateľné položky, ktoré sú podkladom pre fakturáciu.

Súčasťou dokumentácie pre líniové stavby môže byť podľa požiadaviek investora spolu s výkresom skutočného vyhotovenia stavby aj výkres pozdĺžneho profilu (porealizačné zameranie kanalizácie, plynovodu, vodovodu) a vyhotovujeme aj digitálne súbory podľa požiadaviek správcov sietí pre ich GIS.

Výkres skutočného vyhotovenia líniovej stavby je podkladom pre vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavby (dopravné a vodohospodárske stavby), alebo geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena pre inžinierske siete.