Vytyčovanie stavebných objektov je súhrn úkonov, ktorými sa v teréne, alebo na doterajších stavebných objektoch, alebo na dokončených častiach vytyčovaných objektov vyznačia vytyčovacími značkami geometrické prvky (body, osy, roviny, výškové úrovne atď.) umožňujúce výstavbu, alebo prestavbu objektov na mieste určenom stavebným projektom v predpísaných rozmeroch a tvare. Vytýčenie prebieha v troch etapách:

>> vybudovanie vytyčovacej siete
>> vytýčenie priestorovej polohy stavebných objektov
>> podrobné vytýčenie.

 

Vytyčovacie siete- Základná vytyčovacia sieť je tvorená súborom geodetických bodov polohových a výškových, ktoré tvoria vhodné geometrické tvary na stavenisku a sú vhodne lokalizované a stabilizované. Tvar a rozmery ZVS treba prispôsobiť rozsahu a zložitosti výstavby, požadovanej presnosti vytyčovacích prác, konfigurácii a porastu terénu, zariadenia staveniska a predpokladanej metóde vytyčovania. Body VS sa budujú v predstihupred stavebnými prácami tak, aby body VS neboli narušované výstavbou. Body ZVS sa dopĺňajú podľa harmonogramu výstavby bodmi Podrobnej vytyčovacej siete.

Vytýčenie priestorovej polohy stavebného objektu je vytýčenie hlavnej polohovej čiary, hlavnej osy, alebo hlavných bodov trasy a hlavných výškových bodov na mieste určenom v stavebnom projekte.

Podrobné vytýčenie je vytýčenie rozmeru a tvaru objektu v smere vodorovnom a zvislom a vytýčenie polohy jednotlivých častí a konštrukčných prvkov objektu. Pri stavebných objektoch s priestorovou skladbou sa vytyčuje hlavne nosná konštrukcia vo vodorovnej a výškovej úrovni (steny, stĺpy atď.), pri líniových objektoch priečne rezy, pri terénnych úpravách hrany terénu.

Ak už máte vybavené stavebné povolenie, geodet vám môže vytýčiť stavbu na pozemku, v teréne stavbu osadí. Vytýčenie stavby sa realizuje na podklade projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval projektant stavby pre účel vydania stavebného povolenia. Geodet použije ako podklad výkres Koordinačná situácia stavby, na ktorom sú vyznačené miery, podľa ktorých je stavba osadená napr. od hraníc pozemku podľa katastra, od susedných stavieb, prípadne sú body stavby určené vo vytyčovacom výkrese v súradniciach. Ak je k dispozícii projekt v digitálnej podobe (súbor vo formáte dwg, dxf, dgn), geodet odsadí súradnice lomových bodov stavby z tohto podkladu.

V teréne sa vytýči a dohodnutými značkami vyznačí poloha stavby. Toto vytýčenie primárne slúži pre výkopové práce na základoch stavby a pri výkope základov sa vyznačenie polohy stavby poruší a stavbu je nutné vytyčovať ešte raz a čo najpresnejšie vyznačením železnými klincami do betónového základu. Druhá možnosť je, že si vytýčenie obnoví zhotoviteľ – stavebná firma pomocou lavičiek, na ktoré sa zaisťuje poloha vytýčených bodov pri vytyčovaní základov stavby.

Z vytyčovania stavby geodet vyhotoví protokol o vytýčení stavby, ktorý tvorí technická správa a vytyčovací výkres. V tejto dokumentácii vyznačí vytýčené body a výkres spolu s technickou správou autorizačne overí. Protokol z vytýčenia stavby sa predkladá pri kolaudácii stavby.