Katastrálne konanie je proces, ktorý vedie okresný úrad - katastrálny odbor a postupuje podľa katastrálneho zákona č. 162/1995 o katasti nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam. V katastrálnom konaní sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam, rozhoduje sa o zmenách hraníc katastrálnych území, o prešetrovaní zmien údajov katastra, o oprave chýb v katastrálnom operáte a o obnove katastrálneho operátu. Na katastrálne konanie je príslušný katastrálny odbor, v ktorého územnom obvode sa nachádza nehnuteľnosť.

Najbežnejším katastrálnym konaním, s ktorím sa my občania potýkame, je konanie o zápise práv k nehnuteľnostiam. Katastrálny odbor rozhoduje o vklade do katastra, zázname do katastra, o poznámke. Práva k nehnuteľnostiam sa vpisujú do listu vlastníctva a do súboru popisných informácií katastra. Tým sa stávajú hodnovernými, prípadne aj záväznými údajmi katastra.

Práva k nehnuteľnostiam (vlastnícke právo, záložné právo...) sa zapisujú do katastra vkladom. Práva k nehnuteľnostiam vznikajú, menia sa alebo zanikajú vkladom do katastra, ak katastrálny zákon neustanovuje inak. Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia okresného úradu - katastrálny odbor o povolení vkladu.

Konanie o povolení vkladu sa začína na návrh účastníka konania, ktorý doručí katastrálnemu odboru Návrh na vklad. Návrh na vklad sa podáva písomne a obsahuje

>> meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide o účastníka konania fyzickú osobu; obchodné meno, názov a sídlo, ak ide o účastníka konania právnickú osobu;
>> označenie správy katastra, ktorej je návrh adresovaný

>> označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti; ak sú predmetom návrhu na vklad právne vzťahy z viacerých právnych úkonov, označia sa všetky právne úkony.

Pred podaním návrhu na vklad môžu účastníci konania podať oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v elektronickej podobe tlačiva, ktoré je zverejnené na internetovej stránke úradu /https://www.katasterportal.sk/kapor/newNavrhNaVkladAction.do/. Oznámenie sa zašle elektronicky na príslušnú správu katastra. Ak do 90 dní od doručenia oznámenia účastník konania nepodá návrh na vklad, oznámenie správa katastra vymaže z evidencie.

Prílohou k návrhu na vklad je zmluva, na ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, v dvoch vyhotoveniach. Ďalšími prílohami sú:

>> verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva
>> identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva
>> geometrický plán, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje alebo pri zriadení vecného bremena k pozemku
>> dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom; podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený, ak sa osvedčenie podpisu vyžaduje
>> oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v elektronickej podobe tlačiva, ktoré sa zverejní na internetovej stránke úradu v papierovej podobe.
(Vzor návrhu na vklad uverejníme v sekcii Na stiahnutie)

Katastrálny odbor na návrhu na vklad vyznačí dátum, hodinu a minútu doručenia návrhu na vklad. Katastrálny odbor preskúma zmluvu z hľadiska, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Pri rozhodovaní o vklade prihliada katastrálny odbor aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu.

Rozhodnutie o povolení vkladu nadobúda právoplatnosť dňom vydania rozhodnutia. Proti rozhodnutiu, ktorým sa vklad povoľuje, nemožno podať odvolanie, návrh na obnovu konania a ani ho nemožno preskúmať mimo odvolacieho konania. Rovnopis rozhodnutia o povolení vkladu katastrálny odbor zašle účastníkom konania do 15 dní odo dňa rozhodnutia. Okrem toho je možné požiadať o SMS notifikáciu.

Katastrálny odbor rozhodne o návrhu na vklad do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad. Ak zmluva o prevode nehnuteľnosti bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo bola autorizovaná advokátom, nie je v rozpore s katastrálnym operátom a sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu, správa katastra rozhodne o návrhu na povolenie vkladu do 20 dní. Správa katastra môže rozhodnúť na základe žiadosti o urýchlené konanie o návrhu na vklad a zaplatení správneho poplatku do 15 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad.

Správne poplatky – k návrhu na vklad sa prikladajú kolky v hodnote 66 €, alebo je správny poplatok možné zaplatiť prevodom na účet. Poplatok za urýchlené konanie o návrhu na vklad je 265,50 €. Ak pred podaním návrhu na vklad je použité oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad, správne poplatky sa znižujú o 15 €. K návrhu na vklad sa potom priloží vytlačená verzia oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad a správny poplatok 51 €.

Práva k nehnuteľnostiam (vlastnícke právo, záložné právo a ďaľšie práva, ktoré sú predmetom katastra nehnuteľností), ktoré vznikli, zmenili sa alebo zanikli zo zákona, rozhodnutím štátneho orgánu, príklepom licitátora na verejnej dražbe, vydržaním a práva k nehnuteľnostiam osvedčené notárom sa do katastra nehnuteľností zapisujú záznamom. Záznam sa vykoná na základe verejných a iných listín. Záznam je úkon správy katastra plniaci evidenčné funkcie, ktoré nemajú vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam. Kataster vykoná záznam bez návrhu, prípadne na návrh vlastníka alebo inej oprávnenej osoby. Návrh na vykonanie záznamu sa musí podať písomne.

Na vykonanie záznamu sú spôsobilé najčastejšie tieto návrhy spolu s verejnými a inými listinami:
>>osvedčenie notára
>>návrh, ktorého prílohou je právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo rozsudok o zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo ich overená kópia, ktorí do troch rokov po právoplatnosti uvedených rozsudkov neuzavreli dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva alebo ak v tejto lehote nepodali na súd návrh na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva
>>návrh, ak ide o práva k cudzím veciam
>>návrh, ktorého prílohou je doklad viažuci sa k vzniku, zmene alebo zániku práva prináležiacemu osobe; ak ide o vecné právo, ktoré sa viaže na osobu,
>>návrh, ktorého prílohou je písomné oznámenie o uplynutí času, ak ide o zánik záložného práva uplynutím času,
>>rozsudok súdu, ak vecné bremeno zanikne z dôvodu, že vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného,
>>listina preukazujúca správu majetku štátu,
>>vyhlásenie manželov s ich osvedčenými podpismi, že nehnuteľnosť nadobudnutá počas trvania manželstva je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, a sobášny list, ak je ako stavebník alebo vlastník evidovaný len jeden z manželov,
>>rozhodnutie o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla stavby,
>>rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy pre nepoľnohospodársky účel alebo rozhodnutie o vyňatí lesných pozemkov
>> schválený register obnovenej evidencie pozemkov ROEP

Ak je verejná listina alebo iná listina spôsobilá na vykonanie záznamu, správa katastra vykoná záznam do katastra. Okresný úrad – katastrálny odbor vykoná zápis záznamom do 60 dní od doručenia verejnej listiny alebo inej listiny spôsobilých na záznam, ktoré potvrdzujú alebo osvedčujú vznik, zmenu alebo zánik práva k nehnuteľnosti.