Geodet a kartograf stavby sú zodpovední za riadne zriadenie a aktualizáciu geodetických bodov, vypracovanie návrhu vytyčovacích sietí, vybudovanie vytyčovacích sietí, vytyčovanie a kontrolné meranie geometrických parametrov priestorovej polohy stavby, vyznačenie existujúcich podzemných vedení na povrchu, meranie a zobrazenie predmetov skutočnej realizácie stavby v súlade s územným rozhodnutím a stavebným povolením.

Jednoduché stavby

>> bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie
>> stavby na individuálnu rekreáciu
>> prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m
>> oporné múry
>> podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to
>> prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení
>> podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy
Za drobné stavby sa považujú aj
>> stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva
>> oplotenie
>> prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby
>> nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky priepusty a pod.

Podľa stavebného zákona je možné umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť dôležité záujmy v území možno len ak je vydané územné rozhodnutie, ktorým je

>> rozhodnutie o umiestnenie stavby
>> rozhodnutie o využití územia
>> rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme
>> rozhodnutie o stavebnej uzávere

Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia sú územné plány obcí a zón. Na tvorbe podkladov, ktoré sa prikladajú k návrhu na vydanie územného rozhodnutia sa podiela aj geodet, vyhotoví mapové podklady pre tvorbu potrebnej dokumentácie.

Rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia. Umiestnenie stavby sa vyznačí v grafickej prílohe územného rozhodnutia.Rozhodnutie sa nevyžaduje na stavby, ktorých podmienky na umiestnenie rieši územný plán zóny a drobné stavby. Stavebný úrad spojí územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním pri jednoduchej stavbe alebo jej prístavbe a nadstavbe, ak sú podmienky umiestnenia jednoznačné vzhľadom na pomery v území. Pri ostatných stavbách tak urobí za predpokladu, že podmienky na ich umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny.

Návrh na vydanie územného rozhodnutia obsahuje údaje o žiadateľovi, predmet územného rozhodnutia, charakteristika územia, zoznam účastníkov konania, parcelné čísla a druhy pozemkov dotknutých pozemkov a susedných pozemkov. K návrhu sa prikladá:
>> situačnývýkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie
>> dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou
>> rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutych orgánov štátnej správy a obce
>> záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak bolo vydané
>> doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu

Rozhodnutie o umiestnení stavby a rozhodnutie o využití územia platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť a rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, ak stavebný úrad neurčil v odôvodnených prípadoch dlhšiu lehotu. Nestráca však platnosť, pokiaľ bola v týchto lehotách podaná žiadosť o stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne úpravy.

Podľa stavebného zákona je možné stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu. Stavebné povolenie sa vyžaduje na všetky druhy stavieb, výnimky stanovuje stavebný zákon, na niektoré stavby postačuje ohlásenie stavebnému úradu.

Na tvorbe podkladov, ktoré sa prikladajú k návrhu na vydanie stavebného povolenia sa podiela aj geodet, vyhotoví mapové podklady pre tvorbu potrebnej projektovej dokumentácie.

Žiadosť o stavebné povolenie obsahuje údaje o stavebníkovi a stavbe, parcelné čísla a druh pozemku stavebného pozemku a parcelné čísla susedných pozemkov, zoznam účastníkov stavebného konania, údaje o projektantovi. K návrhu sa prikladá:
>> doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacie práce na nej – list vlastníctva
>> projektová dokumentácia stavby (projekt stavby), vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach – mapové podklady k projektu vyhotovuje geodet
>> rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
>> doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného, konania, ak sa konali pred podaním žiadosti
>> kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje
>> ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby

V stavebnom povolení určí stavebný úrad záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania. Stavebný úrad zabezpečí určenými podmienkami najmä ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe a pri užívaní stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, prípadne ich predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek určených dotknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie.Záväzne určí umiestnenie stavby na pozemku, lehotu na dokončenie stavby a povinnosť oznámiť začatie stavby. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.

Na niektoré stavby nieje potrebné vydať stavebné povolenie, stavebnému úradu postačí ohlásenie stavby. Tieto stavby určuje stavebný zákon:

>> pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí
>> pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie
>> pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti
>> pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou
>> pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2, 5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby
>> pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4,5 m
>> pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbieb elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby

Definícia drobnej stavby a jednoduchej stavby je uvedená v článku Stavebný poriadok – základné pojmy. Medzi drobné stavby patrí aj stavba oplotenia. Ak vás čaká stavba plota na hranici pozemku, odporúčame nechať si hranicu pozemku vytýčiť. Geodet vypracuje vytyčovací náčrt, ktorý sa môže stať súčasťou písomného ohlásenia stavby. Nezanedbateľná je aj právna istota správne označenej hranice pozemku, na ktorej bude plot stáť, za ktorú zodpovedá autorizovaný geodet.

Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Ohlásenie drobnej stavby obsahuje údaje o stavebníkovi, stavbe, parcelné čísla stavbou dotknutých pozemkov. Prílohou k ohláseniu je:
>> doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku – list vlastníctva
>> jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby
>> jednoduchý technický opis stavby,
>> rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy

O potrebných podkladoch a o tom, či postačí ohlásenie stavby rozhodne príslušný stavebný úrad.