V dôsledku prílišného rozdrobenia pozemkov na Slovensku a zmenám v štruktúre spoločnosti po roku 1989 dochádzalo k sťaženiu hospodárenia na poľnohospodárskej pôde a v lesnom fonde. Pozemky na ktorých sa u nás prevádzkuje poľnohospodárska výroba a lesné hospodárenie sú v prevažnej miere vo vlastníctve drobných vlastníkov, čo je dôsledkom historického vývoja vlastníctva pozemkov na Slovensku. Počet vlastníkov rastie geometrickým radom. Títo vlastníci často nemajú záujem o hospodárenie na pôde, prípadne ani nevedia o svojich vlastníckych právach, čo spôsobuje organizáciám, ktoré na tejto pôde hospodária nemalé komplikácie, keďže si ju musia prenajímať. Vlastníci mali najmä po nezhodách s iným spoluvlastníkom (predaj pozemku, prenájom, platenie daní) tendenciu usporiadať vlastníctvo k pozemkom tak, aby boli výlučným vlastníkom pozemku s podielom 1/1, čím vznikali čím ďalej menšie pozemky s malou výmerou. O zmene občianskeho zákonníka z roku 1964 u nás nik nechyruje, aj keď v našom zákonodárnom orgáne sedí takmer 150 právnikov a dedičské práva má aj dedič, ktorý ani nevie kde sa pozemky nachádzajú, zapisujú sa na listy vlastníctva podiely na pozemkoch o veľkosti cca. hrudky hliny. Keď sa potom rozhliadneme po našej krajine, vidíme že nás pomaly prerastá burina. Štát sa rozhodol tieto neradostné pomery aspoň pribrzdiť a zopár paragrafmi v zákone č. 180/1995 o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom obmedzil, alebo úplne vylúčil delenie pozemkov na pozemky s malou výmerou. Pozrime sa, čo nám tieto paragrafy hovoria. Zákaz drobenia pozemkov je obsiahnutý v paragrafoch §21 - §24 zákona 180/1995.

Zákon ustanovuje podmienky delenia pozemkov ktoré patria do poľnohospodárskeho pôdneho fondu (druh pozemku podľa katastra orná pôda, chmelnica, vinica, záhrada, ovocný sad, trvalý trávnatý porast) a lesných pozemkov mimo zastavaného územia obce (extravilán – kód umiestnenia pozemku na liste vlastníctva je 2) pri prevode, alebo prechode vlastníctva k týmto pozemkom tak, aby sa obmedzilo drobenie pozemkov v pôdnych fondoch.

Podľa §23nemôže na základe právneho úkonu alebo rozhodnutia súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutia o dedičstve vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov pozemok menší ako 2 000 m2, ak ide o poľnohospodársky pozemok, alebo pozemok menší ako 5 000 m2, ak ide o lesný pozemok.Ak vznikne pozemok väčší ako je uvedené v §23, ale s výmerou menšou ako 20 000 m2, platí sa za rozdelenie pozemkov odvod. Pozemky s výmerou nad 20 000 m2 sú bez obmedzení.

Výnimky zo zákazu, prípadne obmedzenia drobenia pozemkov sú:
>> pozemok sarozdeľuje na účely výstavby alebo na iné účely, na ktoré by ho bolo možné vyvlastniť, alebo sa pozemok rozdeľuje podľa projektu pozemkových úprav
>>ide o bezplatný prevod alebo prechod pozemkov štátu na pôvodných vlastníkov pri reštitúciách
>> odčleňuje sa časť pozemku od pozemku, a táto časť sa pričleňuje k susednému pozemku, pričom sa nevytvára samostatný nový pozemok
>> pozemok, na ktorom sa majú zriadiť záhrady

Všetky obmedzenia a výnimky z tohto zákona sa týkajú pozemkov nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obce, ktoré sú poľnohospodárske, alebo lesné.

V praxi sa najčastejšie uplatňujú tieto výnimky z obmedzenia drobenia pozemkov:
>> obnova pôvodných pozemkov v katastri – obnovia sa hranice pôvodných pozemkov registra E, pozemkovej knihy atď. v katastri nehnuteľností. Na tento účel sa vyhotovuje geometrický plán a parcely musia byť obnovené celé.
>> delenie pozemkov, ktoré sú v územnom pláne obce určené na výstavbu. Ak obec nemá územný plán, vydá potvrdenie o tom, že pozemky sú určené na výstavbu. Potvrdenie sa prikladá k žiadosti o zápis geometrického plánu na rozdelenie pozemkov, prípadne k zmluve pri prevode vlastníckych práv, keď sa tak isto vyhotoví aj geometrický plán na rozdelenie pozemku.
>> obdobne ak pozemok má slúžiť na stavbu chatky, vydáva obec potvrdenie, že pozemok je v rekreačnej oblasti a vyhotovuje sa na tento účel geometrický plán