>> vyhotovenie geometrických plánov

Ak potrebujete vyznačiť zmenu stavu nehnuteľností ( rozdelenie, zlúčenie, zmena druhu pozemku - vyňatie z pôdneho fondu), rozostavaná stavba pre účely pridelenia hypotekárneho úveru, novostavba, dodatočné stavebné povolenie, obnova pôvodnej parcely E, určenie vlastníckych práv, vecné bremeno ), vyhotovíme pre vás na tieto účely geometrický plán v okresoch Trenčianskeho kraja. V prípade opakovaného využitia našich služieb poskytujeme zľavy. Viac a podrobnejšie o geometrických plánoch v samostatnej kategórii geometrický plán. V prípade vášho záujmu vám vypracujeme cenovú ponuku, kontaktné údaje sú v kategórii cenník.

>> vytyčovanie hraníc pozemkov

Na vytýčenie hranice pozemku môžete mať rôzne dôvody - stavba plotu, predaj alebo kúpa pozemku, nejasná hranica, neznáma hranica, sporná hranica pozemku - vyznačíme hranice pozemku v teréne podľa platných údajov a dokumentov katastra nehnuteľností. Vytýčenie môže byť podľa vašich potrieb dokladované vytyčovacím náčrtom autorizačne overeným, alebo hranicu vytýčime iba pre vašu informáciu, prípadne ak vôbec netušíte, kde sa vaše parcely registra E nachádzajú, vyhotovíme vám bezplatne identifikáciu parciel. Viac sa dočítate v samostatnej kategórii vytyčovanie hraníc pozemkov. V prípade vášho záujmu vám vypracujeme cenovú ponuku, kontaktné údaje sú v kategórii cenník.

>> vyhotovenie mapových podkladov pre projektovú dokumentáciu

Podkladom pre projekt stavby je polohopisné a výškopisné zameranie. Pre investora, alebo projektanta zabezpečíme dostatočne podrobné a rozsahom optimálne zameranie lokality s vyznačením jestvujúcich inžinierskych sietí a stavu katastra nehnuteľností. V prípade potreby pre vás vyhotovíme aj 3D verziu výkresu. Ak využijete naše geodetické služby aj v ďaľšej fáze vášho projektu a realizácie, poskytneme vám na ďalšie geodetické práce zľavy. O príprave podkladov pre dokumentáciu sa viac dočítate v samostatnej kategórii zameranie pre projekt. V prípade vášho záujmu vám vypracujeme cenovú ponuku, kontaktné údaje sú v kategórii cenník.

>> vytyčovanie stavieb

Polohu stavby vytýčime presne podľa projektovej dokumentácie. Vďaka modernému prístrojovému vybaveniu a používaniu moderných vytyčovacích metód šetríme váš čas a peniaze. Podrobnejšie o vytyčovaní sa dočítate v kategórii vytyčovanie stavieb. V prípade vášho záujmu vám vypracujeme cenovú ponuku, kontaktné údaje sú v kategórii cenník.

>> porealizačné zameranie stavieb

Porealizačné zameranie stavieb a inžinierskych sietí pre potreby dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby vyhotovíme rýchlo a kvalitne spolu s vyznačením položiek, ktoré sú predmetom fakturácie. K výslednej dokumentácii prikladáme aj potrebné súbory pre GIS správcov inžinierskych sietí. Na podklade zamerania môžme vyhotoviť geometrický plán. Podrobnosti o geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby sa dočítate v kategórii porealizačné zameranie. V prípade vášho záujmu vám vypracujeme cenovú ponuku, kontaktné údaje sú v kategórii cenník.

>> ostatné geodetické práce

Vykonávame aj ďalšie geodetické práce, výpočet kubatúr s dokumentáciou 3D, technická nivelácia, vytýčenie výšky a mnohé ďalšie. V prípade vášho záujmu vám vypracujeme cenovú ponuku, kontaktné údaje nájdete v kategórii cenník.

 

Geodeti v akciiGeodeti v akcii