Ak už máte vyhotovený geometrický plán, ktorý je autorizačne overený geodetom a úradne overený správou katastra (pečiatky so štátnym znakom v rozpiske geometrického plánu), treba si tento geometrický plán nechať zapísať do katastra nehnuteľností. Bohužiaľ sa veľmi často stáva, že objednávateľ si geometrický plán, ktorý mu geodet odovzdá odloží a považuje záležitosť za uzavretú a zmena v katastri nie je následne vyznačená. Treba pripomenúť, že geometrický plán je iba technickým podkladom pre zmeny v katastri a samotný na túto zmenu nepostačuje. Úradné overenie geometrického plánu je len potvrdením správy katastra, že geometrický plán je použiteľný na ďaľšie úkony. Postup a náležitosti zápisu geometrického plánu súvisia s účelom, na ktorý bol geometrický plán vyhotovený. Prejdime si jednotlivé možnosti ako zapísať geometrický plán a zmeny v ňom vyznačené do katastra nehnuteľností.

>> geometrický plán na rozdelenie pozemkov

Geometrickým plánom sa rozdelí pôvodný pozemok v doterajšom stave na viac pozemkov v novom stave.
Ak pozemky v novom stave ostávajú vo vlastníctve doterajšieho vlastníka, postačí na zápis geometrického plánu doručiť katastrálnemu odboru Žiadosť o zápis geometrického plánu. Vzor žiadosti o zápis geometrického plánu nájdete v sekcii Na stiahnutie.
Ak pozemky v novom stave nadobúdajú ďalší vlastníci, prípadne ide o vysporiadanie podielového spoluvlastníctva a doterajší vlastníci rozdelia pôvodný pozemok podľa spoluvlastníckych podielov, geometrický plán sa zapíše do katastra nehnuteľností vkladom a katastrálnemu odboru treba doručiť Návrh na vklad. Prílohou návrhu na vklad je zmluva (kúpna, darovacia...), ktorej súčasťou je geometrický plán.

>> geometrický plán na zlúčenie pozemkov

Geometrickým plánom sa zlučuje viacero pozemkov v doterajšom stave do jedného pozemku v novom stave.
Geometrický plán sa vyhotovuje najčastejšie v obvode jedného vlastníka a na zápis do katastra treba katastrálnemu odboru doručiť Žiadosť o zápis geometrického plánu.

>> geometrický plán na určenie vlastníckych práv

V geometrickom pláne sa určia vlastnícke práva k pozemkom, na ktorých sú nehnuteľnosti a stavby, ktoré nie sú zapísané na liste vlastníctva a je nutné ich vysporiadať. Časti pôvodných pozemkov (parcely registra E) uvedené v doterajšom stave sa prevedú do registra C v novom stave.
Najčastejším prípadom je vysporiadanie a následný výkup častí pozemkov a geometrický plán sa zapíše do katastra nehnuteľností vkladom, katastrálnemu odboru treba doručiť Návrh na vklad. Prílohou návrhu na vklad je zmluva (kúpna, darovacia...), ktorej súčasťou je geometrický plán.

>> geometrický plán na obnovu pôvodnej parcely

V geometrickom pláne je pôvodný pozemok (parcela z pozemkovej knihy alebo registra E KN) prevedená do registra C KN s novým parcelným číslom, celá alebo jej časť.
Ak v novom stave vytvorená parcela registra C ostane vo vlastníctve doterajšieho vlastníka, postačí na zápis geometrického plánu doručiť katastrálnemu odboru Žiadosť o zápis geometrického plánu. Vzor žiadosti o zápis geometrického plánu nájdete v sekcii Na stiahnutie.
Ak je nová parcela predmetom predaja, darovania atď. geometrický plán sa zapíše do katastra nehnuteľností vkladom, katastrálnemu odboru treba doručiť Návrh na vklad. Prílohou návrhu na vklad je zmluva (kúpna, darovacia...), ktorej súčasťou je geometrický plán.

>> geometrický plán na vyňatie z pôdneho fondu

V geometrickom pláne sa oddelí časť z pôvodného pozemku (druh pozemku poľnohospodárska alebo lesná pôda) a v novom stave sa tejto časti pozemku pridelí nové parcelné číslo a druh pozemku ostatná pôda.
Keďže ide len o zmenu v katastri v obvode jedného vlastníka a vlastnícke práva sú bez zmeny, postačí na zápis geometrického plánu doručiť katastrálnemu odboru Žiadosť o zápis geometrického plánu. Vzor žiadosti o zápis geometrického plánu nájdete v sekcii Na stiahnutie. Prílohou k žiadosti je aj platné rozhodnutie pozemkového úradu o vyňatí z pôdneho fondu.

>> geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby

Geodet zameria rozostavanú stavbu na pozemku a v geometrickom pláne ju vyznačí spolu s novým parcelným číslom a druhom pozemku, pričom aj určí jej výmeru.
Keďže ide len o zmenu v katastri v obvode jedného vlastníka a vlastnícke práva sú bez zmeny, postačí na zápis geometrického plánu doručiť katastrálnemu odboru Žiadosť o zápis rozostavanej stavby. Vzor žiadosti o zápis rozostavanej stavby nájdete v sekcii Na stiahnutie. Prílohou k žiadosti je aj právoplatné stavebné povolenie a znalecký posudok k rozostavanej stavbe.

>> geometrický plán na zameranie stavby

Geodet zameria stavbu na pozemku a v geometrickom pláne ju vyznačí spolu s novým parcelným číslom a druhom pozemku, pričom aj určí jej výmeru. Ak už stavba v doterajšom stave má parcelné číslo, vyznačí sa iba zmena jej obvodu. To platí najmä pre prístavbu k jestvujúcej stavbe.
Keďže ide len o zmenu v katastri v obvode jedného vlastníka a vlastnícke práva sú bez zmeny, postačí na zápis geometrického plánu doručiť katastrálnemu odboru Žiadosť o zápis novej stavby do katastra (platí pre novostavby). Vzor žiadosti o zápis novej stavby nájdete v sekcii Na stiahnutie. Prílohou k žiadosti je aj právoplatné stavebné povolenie a rozhodnutie o určení súpisného čísla.
Pokiaľ sa jedná o zápis stavby kolaudovanej pred rokom 1976, treba použiť Žiadosť o zápis stavby do katastra (skolaudovanej pred 1.10. 1976). Vzor žiadosti o zápis stavby spred r. 1976 nájdete v sekcii Na stiahnutie. Prílohou k žiadosti je aj právoplatné stavebné povolenie a potvrdenie obce o tom, kedy bola stavba dokončená, aké jej bolo pridelené súpisné číslo a kto bol jej stavebníkom.

>> geometrický plán na vyznačenie vecného bremena

V geometrickom pláne sa vyznačí rozsah vecného bremena.
Ak je vecné bremeno predmetom zmluvy, zapíše sa geometrický plán do katastra ako príloha zmluvy a katastrálnemu odboru treba doručiť spolu zo zmluvou aj návrh na vklad.
Ak je vecné bremeno zriadené rozhodnutím súdu alebo iného štátneho orgánu, geometrický plán sa zapíše do katastra záznamom a to bez návrhu, prípadne na návrh vlastníka a inej oprávnenej osoby spolu s príslušnou listinou.

Register obnovenej evidencie pozemkov ROEP je verejná listina na základe ktorej sa nehnuteľnosti, ktoré neboli evidované v katastri nehnuteľností zapíšu na listy vlastníctva ako parcely registra E, pričom listina ROEP sa do katastra zapíše záznamom. To znamená, že ROEP nezakladá nové právne vzťahy k nehnuteľnostiam, iba evidenčne zapíše jestvujúce práva k nehnuteľnostiam, ktoré sa z rôznych dôvodov nenachádzajú v katastri nehnuteľností.

ROEP vyhotovujú súkromné geodetické firmy v súčinnosti s orgánmi štátnej správy a samosprávy vo vybraných katastrálnych územiach, vyhotovenie registra vedie komisia. Komisiu zriaďuje správny orgán (Správa katastra, alebo Obvodný pozemkový úrad) pre každú obec samostatne. Tvorba ROEP sa začína vyvesením oznámenia o jeho začatí na úradnej tabuli obce.

Účastníkom konania sú vlastníci pozemkov. Doručuje sa im výzva na predkladanie listín, ktoré osvedčujú ich práva k pozemkom. Trvalý pobyt mnohých vlastníkov nieje známy (keďže v starších listinách a pozemkových knihách sa trvalý pobyt vždy neuvádzal), alebo vlastníci nie sú známy vôbec. Títo sú označený ako nezistený vlastníci, v konaní ich zastupuje Slovenský pozemkový fond, ktorého zástupca je členom komisie.

Pri spracovaní registra komisia sústredí všetky údaje o pozemkoch v katastrálnom území vrátane právnych vzťahov k nim. Tieto údaje sa všetky nenachádzajú riadne zapísané v katastri nehnuteľností na listoch vlastníctva, ale sú evidované v pozemkovej knihe, v archívoch, listinách, matrikách a iných vierohodných a právoplatných zdrojoch. Tieto pozemky sú riadnym predmetom vlastníckeho práva.

Na podklade zhromaždených a posúdených listín spracovateľ registra predloží Návrh registra na verejné nahliadnutie v lehote 30 dní v obci, vlastníkom doručí výpis pre pozemky v ich vlastníctve. Námietky voči návrhu sa predkladajú komisii, ktorá ich posúdi a správny orgán vydá o nich rozhodnutie. Proti rozhodnutiu je možné podať odvolanie. Ak sú vyriešené všetky námietky, správny orgán register ROEP schváli. Rozhodnutie o schválení je konečné, bez možnosti opravného prostriedku. Na následné spory o vlastnícke práva k nehnuteľnostiam je príslušný súd. Na súd sa môžete obrátiť aj ak vaše pozemky boli inou osobou nadobudnuté do vlastníctva vydržaním.

Výsledkom spracovania a zápisu registra je písomná časť a grafická časť údajov. Písomná časť je súčasťou súboru popisných informácii katastra, údaje sú zapísané na listoch vlastníctva ako parcely registra E katastra. Prístup k nim je možný cez www.katasterportal.sk zadaním parcelného čísla, alebo čísla listu vlastníctva ak vám sú známe, prípadne sa dajú vyhľadať podľa mena vlastníka, alebo osobitne podľa mena nezisteného vlastníka. Grafická časť registra je súčasťou súboru geodetických informácií katastra, a to v podobe vektorovej mapy určeného operátu, prístupná je taktiež cez katastrálny portál.

Pozemky nezistených vlastníkov sú po zápise registra v správe SPF, prípadne v správe štátnej organizácie lesného hospodárstva (lesné pozemky), ale vlastnícke práva nezistených vlastníkov sú stále platné. Ak sa identifikujete ako nezistený vlastník, musíte preukázať svoje vlastícke práva, alebo práva vašich predchodcov verejnou listinou, alebo inou listinou, ktorá tieto práva osvedčuje. Domnelý vlastník sa obráti na príslušnú Správu katastra, tam si od neho vyžiadajú potrebné listiny. Po preukázaní vlastníctva je vlastník zapísaný do katastra. Ak vlastník je známy ale miesto jeho trvalého pobytu alebo sídla nie sú známe, alebo ak pri vlastníkovi nie sú evidované iné osobné údaje ako meno a priezvisko, zapíše správa katastra tieto údaje po predložení príslušných dokladov, ako sú najmä občiansky preukaz, rodný list, sobášny list a iné. Pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom , ktorých vlastník je nežijúcou osobou je potrebné podať na príslušný okresný súd žiadosť o začatie dedičského konania podľa mena poručiteľa. Po zápise vlastníka pozemku na miesto nezisteného vlastníka na liste vlastníctva, zaniká aj správa pozemku v SPF.

Vlastníci, alebo užívatelia pozemkov, ktoré sú na liste vlastníctva zapísané ako parcely registra E katastra, môžu si tieto pozemky nechať geodetom vytýčiť, keďže hranice týchto pozemkov sa v teréne už nenachádzajú a nie sú viditeľné. V dokumentácii katastra, alebo v archíve sa však nachádzajú a geodet ich podľa dostupných údajov vytýči. Podrobnosti uvádzame v sekcii Geodetické práce a v podsekcii vytyčovanie hraníc pozemkov.

Vlastníci, alebo užívatelia pozemkov, ktoré sú na liste vlastníctva zapísané ako parcely registra E katastra, môžu si tieto pozemky vysporiadať a previesť do registra C katastra. Na tento účel slúži geometrický plán na obnovenie pôvodných pozemkov, parciel registra E. Parcely registra E katastra majú na liste vlastníctva uvedený druh pozemku, ktorý nieje záväzným údajom a nemusí byť platný. Pri prevode parcely E na parcelu C sa môže zmeniť aj výmera parcely, z toho dôvodu doporučujeme zvážiť vyhotovenie geometrického plánu na obnovu pôvodných pozemkov pri kúpe a predaji pozemkov. Problémom môže byť aj získanie úveru a založenie pozemku z dôvodu nejednoznačnosti výmery a druhu pozemku, taktiež odporúčame vyhotoviť geometrický plán. Prevod parcely registra E na parcelu C bude nutný aj ak chcete na týchto pozemkoch stavať stavbu a získať stavebné povolenie. Na vyňatie z pôdneho fondu je potrebný geometrický plán. Tejto problematike sa venujeme v sekcii geodetické práce a v podsekcii geometrický plán.