Autorizovaný geodet, ktorý má zo zákona právo autorizačne overovať geodetické práce v katastri nehnuteľností a geodetické práce v investičnej výstavbe (inžinierska geodézia) je členom v Komore geodetov a kartografov.

člen Komory geodetov a kartografovčlen Komory geodetov a kartografov

Komora je samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje geodetov a kartografov, ktorí autorizačne overujú vybrané geodetické a kartografické činnosti. Geodeti, ktorý nie sú členmi Komory a nemajú oprávnenie autorizačne overovať geodetické práce musia pred odovzdaním týchto prác zabezpečiť ich overenie u autorizovaného geodeta.

Komora geodetov a kartografov zastupuje svojich členov,vydáva a odníma oprávnenie na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a dbá na to, aby členovia komory vykonávali činnosť geodeta a kartografa odborne a spôsobom ustanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ich postavenie a výkon činnosti. Dôležitou úlohou Komory je zabezpečovanie ďaľšieho vzdelávania autorizovaných geodetov. V neposlednom rade je jej úlohou spolupráca so školami, štátnymi úradmi, ústredným štátnym orgánom geodézie ÚGKK a ostatnými odbornými komorami.

Komora geodetov vedie zoznam autorizovaných geodetov, zapisuje do zoznamu nových členov, môže pozastaviť výkon činnosti autorizovaného geodeta, alebo vyčiarknuť geodeta zo zoznamu autorizovaných geodetov.

Geodeti sú Komorou zapísaní do zoznamu autorizovaných geodetov na základe úspešného absolvovania kvalifikačnej skúšky. Svoju činnosť musia vykonávať v súlade s platnými zákonmi a ostatnými nariadeniami, musia mať povinne poistenú zodpovednosť za škody spojené s výkonom činnosti autorizovaného geodeta a musia sa aj naďalej sústavne vzdelávať vo svojej odbornej spôsobilosti.

Ďaľšie informácie, ako aj zoznam autorizovaných geodetov s rozdelením podľa krajov v SR nájdete na oficiálnom webe Komory geodetov a kartografov. Zriadenie, pôsobnosť a činnosť komory je stanovená zákonom č. 216/1995 o komore geodetov a kartografov.