Geodetické práce vyhotovujú geodeti, ak majú na to oprávnenie podľa živnostenského zákona. Náležitosti jednotlivých odovzdaných geodetických prác musia byť v súlade s platnými zákonmi, vyhláškami a technickými predpismi geodézie a katastra. Tento súlad sa overuje autorizačným overením. Autorizačné overenie geodetických prác vykonáva autorizovaný geodet.

Autorizačné oprávnenie pre práce v katastri nehnuteľností udeľuje Úrad geodézie kartografie a katastra po dosiahnutí VŠ vzdelania, získaní potrebnej praxe 5 rokov v odbore a po absolvovaní kvalifikačnej skúšky. Oprávnenie pre overovanie geodetických prác v katastri nehnuteľností podľa §6 zákona 215/1995 písm. a.) - e.) má označenie typ A. Tomuto oprávneniu podliehajú geodetické práce, ktoré sa následne preberajú do dokumentácie katastra nehnuteľností a to geometrický plán, vytýčenie hranice pozemku, geodetické činnosti pre pozemkové úpravy, zriaďovanie geodetických bodov a vyhotovovanie štátnych mapových diel.

Autorizačné oprávnenie pre práce v inžinierskej geodézii udeľuje Komora geodetov a kartografov po dosiahnutí VŠ vzdelania, získaní potrebnej praxe 5 rokov v odbore a po absolvovaní kvalifikačnej skúšky. Oprávnenie pre overovanie geodetických prác v investičnej výstavbe podľa §6 zákona 215/1995 písm. f.) - j.) má označenie typ B. Tomuto oprávneniu podliehajú geodetické práce v investičnej výstavbe a to geodetické podklady pre projektovanie stavieb, vytyčovacie siete, geodetické podklady na územné konanie, zriaďovanie geodetických bodov, vytyčovanie stavieb, meranie posunov a deformácií stavieb, meranie geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení ako sú žeriavové dráhy.

Autorizovaný geodet, ktorý úspešne absolvoval obe kvalifikačné skúšky má právnenie na overovanie podľa celého §6 zákona 215/95, toto oprávnenie má označenie typ C.