Autorizovaný geodet je fyzická osoba, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť a oprávnenie podľa Zákona NR SR č. 215/1995 o geodézii a kartografii na autorizačné overenie vybraných geodetických činností, ktorými sú:

a.) geometrické plány,

b.) geodetické činnosti na pozemkové úpravy,

c.) vytyčovanie hraníc pozemkov,

d.) zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov,

e.) meranie alebo digitalizácia a zobrazenie predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou,

f.) meranie alebo digitalizácia a zobrazenie predmetov, ktoré sú obsahom tematických mapových diel s veľkou mierkou,

g.) budovanie vytyčovacích sietí,

h.) vytyčovanie a kontrolné meranie dodržiavania priestorovej polohy stavebných objektov,

i.) meranie a zobrazenie predmetov skutočného vyhotovenia stavby a vytyčovanie a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení,

j.) geodetické činnosti pri budovaní a aktualizácii informačných systémov o území