Geometrický plán na prevod pozemkov pre výstavbu budúcej stavby sa vyhotovuje na účely vyhotovenia zmlúv s vlastníkmi nehnuteľností, na ktorých je projektovaná výstavba stavby väčšieho rozsahu (líniová dopravná stavba, inžinierske stavby, rozsiahle pozemné stavby). Jedná sa vlastne o geometrický plán na oddelenie pozemkov s väčším počtom riešených praciel, pričom kataster nehnuteľností nevyžaduje, aby sa nové hranice vyznačili v teréne. V geometrickom pláne sa nové hranice vyznačia podľa projektovej dokumentácie stavby. Investor stavby potom realizuje stavebné práce na pozemkoch ktoré vlastní, alebo má inak zmluvne zabezpečené. Vyžaduje sa to najmä na stavbách spolufinancovaných EÚ. Po dokončení stavby geodet vyhotoví geometrický plán na zameranie stavby, v ktorom sa riešia zmeny oproti geometrickému plánu na prevod pozemkov a stavu v katastri nehnuteľností.

V tomto geometrickom pláne geodet v grafickej časti červenou čiarou vyznačí novú hranicu stavby prevzatú z projektovej dokumentácie a uvedie nové parcelné čísla a druhy pozemkov pre nové parcely červenou farbou. V písomnej časti vo výkaze výmer vyčísli zmeny výmer dotknutých parciel a uvedie výmery nových parciel.

Geometrický plán na prevod pozemkov pod plánovanou stavbou

Geometrický plán na prevod pozemkov pod plánovanou stavbou

Geometrický plán na prevod pozemkov pod plánovanou stavbou

Hotový geometrický plán autorizačne overí a odovzdá na kontrolu Správe katastra, ktorá ho úradne overí a vráti geodetovi. Lehota na úradné overenie pre geometrický plán na stavbu líniových stavieb dlhších ako 1,5 km je 15 pracovných dní, ale ak geometrický plán rieši 25 a viac nových parciel, prípadne dielov, je lehota na úradné overenie 30 dní.