Geometrický plán na zameranie stavby je prílohou návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia (žiadosť o kolaudáciu). Geodet môže stavbu zamerať a vyhotoviť geometrický plán pred jej dokončením, ak už nedôjde k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby. Ak stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie, stavbu skolauduje a pridelí jej súpisné číslo, treba ešte stavbu zapísať do katastra nehnuteľností. Správe katastra sa predkladá Žiadosť o zápis stavby do katastra, Rozhodnutie o určení súpisného čísla, geometrický plán na zameranie stavby. Tento postup platí pre nové stavby.

Geometrický plán na zameranie stavby sa vyhotovuje aj pre stavby kolaudované pred rokom 1976, ak nie sú v katastri zapísané. Prikladá sa k Žiadosti o zápis stavby do katastra (skolaudovanej pred 1.10. 1976) a oznámeniu obce (potvrdenie, kedy bola stavba dokončená).

V tomto geometrickom pláne geodet v grafickej časti červenou čiarou vyznačí novú hranicu stavby a uvedie nové parcelné čísla a druhy pozemkov pre nové parcely červenou farbou. V písomnej časti vo výkaze výmer vyčísli zmeny výmer dotknutých parciela a uvedie výmery nových parciel a plochu stavby.

Geometrický plán na zameranie stavby

Geometrický plán na zameranie stavby

Geometrický plán na zameranie stavby

Hotový geometrický plán autorizačne overí a odovzdá na kontrolu Správe katastra, ktorá ho úradne overí a vráti geodetovi. Lehota na úradné overenie je 7 pracovných dní.