Vyhotovuje sa ako podklad pre ocenenie nehnuteľnosti v prípade, že vlastník má záujem o hypotekárny úver. Rozostavaná stavba je stavba, na ktorú nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie a pridelené súpisné číslo, pričom je aspoň v takom stupni rozostavanosti, že je zrejmé stavebnotechnické a funkčné usporiadanie jej prvého nadzemného podlažia. Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby je podkladom na vypracovanie zmluvy o záložnom práve.

V tomto geometrickom pláne geodet v grafickej časti červenou čiarou vyznačí novú hranicu rozostavanej stavby a uvedie nové parcelné čísla a druhy pozemkov pre nové parcely červenou farbou. V písomnej časti vo výkaze výmer vyčísli zmeny výmer dotknutých parciela a uvedie výmery nových parciel a plochu rozostavanej stavby.

geometrický plán na rozostavanú stavbu

Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby

geometrický plán na rozostavanú stavbu

Hotový geometrický plán na rozostavanú stavbu autorizačne overí a odovzdá na kontrolu Správe katastra, ktorá ho úradne overí a vráti geodetovi. Lehota na úradné overenie je 7 pracovných dní.