Vyhotovuje sa v prípade, že je potrebná zmena druhu pozemku z poľnohospodárskej pôdy (orná pôda, chmeľnica, vinica, záhrada, ovocný sad a trvalý trávnatý porast), alebo lesnej pôdy na druh pozemku zastavaná plocha, ostatná a vodná plocha, čiže geometrický plán na vyňatie z pôdneho fondu. Berie sa pritom do úvahy druh pozemku parcely registra „C“ katastra bez ohľadu na skutočný stav v teréne. Geometrický plán geodet vyhotovuje bežne pre účely vydania stavebného povolenia pre plánovanú, projektovanú stavbu. Je potrebný pre vydanie stavebného povolenia, ak má stavba stáť na pozemku v katastri evidovanom v registri „C“ s druhom pozemku poľnohospodárska, alebo lesná pôda.

V tomto geometrickom pláne geodet v grafickej časti červenou čiarou vyznačí novú hranicu a uvedie nové parcelné čísla a druhy pozemkov pre nové parcely červenou farbou. V písomnej časti vo výkaze výmer vyčísli zmeny výmer dotknutých parciela a uvedie výmery nových parciel.

 

Geometrický plán na vyňatie z pôdneho fondu

Geometrický plán na vyňatie z pôdneho fondu

Geometrický plán na vyňatie z pôdneho fondu

Hotový geometrický plán autorizačne overí a odovzdá na kontrolu Správe katastra, ktorá ho úradne overí a vráti geodetovi. Lehota na úradné overenie je 7 pracovných dní.

Vyňatie z pôdneho fondu má vo svojej kompetencii príslušný Obvodný Pozemkový úrad (podľa okresu na webe: http://www.pozemkovyurad.sk/index.php?choice=1). Podáva sa žiadosť o trvalé odňatie z pôdneho fondu.

Ak je váš pozemok v intraviláne (zastavané územie obce, nájdete na Liste vlastníctva) s výmerou projektovanej stavby do 500 m2, OPÚ vydá stanovisko k vyňatiu (poplatok 3€).

Ak je pozemok a projektovaná stavba v extraviláne, treba doložiť aj potvrdenie od obce, že parcela pod stavbou je určená na zastavanie (územný plán, potvrdenie o rekreačnej oblasti atď.), OPÚ vydá rozhodnutie (poplatok 33€).