Geometrický plán na obnovu parciel registra E katastra sa používa vlastníkmi parciel registra E na ich prevod do registra C katastra nehnuteľností. Parcely registra E a ich evidovanie v katastri je najčastejšie výsledkom tvorby, dokončenia a schválenia registra ROEP. Pri tvorbe ROEP zhotovitelia registra urobia identifikáciu parciel a zhromaždia všetky písomné a grafické dokumenty, ktoré svedčia o vlastníctve a iných právach k nehnuteľnostiam zapísaným v predošlých evidenciách katastra. Tieto sa po schváleni ROEP zapíšu do Listu vlastníctva a vyznačia sa v mape určeného operátu – tá obsahuje parcely registra E.

V grafickej časti geometrického plánu geodet vyznačí okrem stavu podľa katastrálnej mapy aj parcely registra E a to čiarkovane, prípadne červenou farbou nové parcely po obvode parciel registra E. V písomnej časti vo výkaze výmer vyčísli zmeny výmer dotknutých parciel a uvedie výmery nových parciel osobitne pre stav právny (parcely registra „E“) a pre stav podľa registra „C“.

Geometrický plán na obnovu pôvodnej parcely

Geometrický plán na obnovu pôvodnej parcely

Geometrický plán na obnovu pôvodnej parcely

Hotový geometrický plán autorizačne overí a odovzdá na kontrolu Správe katastra, ktorá ho úradne overí a vráti geodetovi. Lehota na úradné overenie je 7 pracovných dní. Následne je geometrický plán použiteľný ako podklad pre právne úkony v katastri nehnuteľností. To znamená, že je zapísateľný s príslušnou zmluvou, prípadne žiadosťou o zápis do katastra.