Vyhotovuje sa v prípade, že je potrebné vysporiadať parcely registra „C“ alebo ich časti, ku ktorým nie je založený list vlastníctva. V tomto geometrickom pláne geodet vyhľadá právne vzťahy, ich zápis a zákres príslušných parciel v predchádzajúcich evidenciách katastra, urobí identifikáciu parciel a osobitne rieši stav právny a stav podľa registra „C“. V grafickej časti vyznačí okrem stavu podľa katastrálnej mapy aj parcely podľa predchádzajúcich evidencií a to čiarkovane, prípadne červenou farbou nové parcely. V písomnej časti vo výkaze výmer vyčísli zmeny výmer dotknutých parciela a uvedie výmery nových parciel osobitne pre stav právny (parcely registra „E“, parcely z pozemkovej knihy) a pre stav podľa registra „C“. 

Hotový geometrický plán autorizačne overí a odovzdá na kontrolu Správe katastra, ktorá ho úradne overí a vráti geodetovi. Lehota na úradné overenie je 7 pracovných dní. Následne je geometrický plán použiteľný ako podklad pre právne úkony v katastri nehnuteľností. To znamená, že je zapísateľný s príslušnou zmluvou, prípadne žiadosťou o zápis do katastra.