Vyhotovuje sa v prípade, že pozemky doterajšieho stavu potrebujete zlúčiť do jedného celku v rámci obvodu jedného vlastníka a jedného druhu pozemku. Štátne orgány katastra od geodetov vyžadujú, aby pozemky v geometrických plánoch zbytočne nedelili, ale aby ich zlučovali do celkov, ak je to možné. Týka sa to hlavne pozemkov pre výstavbu veľkých stavieb, ktoré sa majú vyvlastniť. V tomto geometrickom pláne geodet v grafickej časti červenou čiarou zruší hranice a parcelné čísla, v písomnej časti vo výkaze výmer vyčísli zmeny výmer dotknutých parciel a uvedie výmery nových parciel.

 

Geometrický plán na zlúčenie pozemkov

Geometrický plán na zlúčenie pozemkov

Geometrický plán na zlúčenie pozemkov

Hotový geometrický plán geodet autorizačne overí a odovzdá na kontrolu Správe katastra, ktorá ho úradne overí a vráti geodetovi. Lehota na úradné overenie je 7 pracovných dní (pri rozsiahlejších zmenách je to 15, prípadne až 30 pracovných dní). Následne je geometrický plán použiteľný ako podklad pre právne úkony v katastri nehnuteľností. To znamená, že je zapísateľný s príslušnou zmluvou, prípadne žiadosťou o zápis do katastra.