Vyhotovuje sa v prípade, že pozemky doterajšieho stavu (aký je v katastri) treba rozdeliť na viac častí, prípadne z nich oddeliť novú parcelu. Je to potrebné ak chcete časť pozemku predať/kúpiť, alebo sa plánuje zmena spôsobu využívania časti pozemku. V tomto geometrickom pláne geodet v grafickej časti červenou čiarou vyznačí novú hranicu a uvedie nové parcelné čísla a druhy pozemkov pre nové parcely červenou farbou. Pri rozdeľovaní pozemkov musia byť rešpektované zákonné obmedzenia, ako napríklad obmedzenie drobenia pozemkov patriacich do pôdneho a lesného fondu v extraviláne, či zmena druhu pozemku. V písomnej časti vo výkaze výmer vyčísli zmeny výmer dotknutých parciel a uvedie výmery nových parciel.

 

Geometrický plán na rozdelenie pozemku

Geometrický plán na rozdelenie pozemku

Geometrický plán na rozdelenie pozemku

Hotový geometrický plán autorizačne overí a odovzdá na kontrolu Správe katastra, ktorá ho úradne overí a vráti geodetovi. Lehota na úradné overenie je 7 pracovných dní. Následne je geometrický plán použiteľný ako podklad pre právne úkony v katastri nehnuteľností. To znamená, že je zapísateľný s príslušnou zmluvou, prípadne žiadosťou o zápis do katastra.