Ak už máte vybavené stavebné povolenie, geodet vám môže vytýčiť stavbu na pozemku, v teréne stavbu osadí. Vytýčenie stavby sa realizuje na podklade projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval projektant stavby pre účel vydania stavebného povolenia. Geodet použije ako podklad výkres Koordinačná situácia stavby, na ktorom sú vyznačené miery, podľa ktorých je stavba osadená napr. od hraníc pozemku podľa katastra, od susedných stavieb, prípadne sú body stavby určené vo vytyčovacom výkrese v súradniciach. Ak je k dispozícii projekt v digitálnej podobe (súbor vo formáte dwg, dxf, dgn), geodet odsadí súradnice lomových bodov stavby z tohto podkladu.

V teréne sa vytýči a dohodnutými značkami vyznačí poloha stavby. Toto vytýčenie primárne slúži pre výkopové práce na základoch stavby a pri výkope základov sa vyznačenie polohy stavby poruší a stavbu je nutné vytyčovať ešte raz a čo najpresnejšie vyznačením železnými klincami do betónového základu. Druhá možnosť je, že si vytýčenie obnoví zhotoviteľ – stavebná firma pomocou lavičiek, na ktoré sa zaisťuje poloha vytýčených bodov pri vytyčovaní základov stavby.

Z vytyčovania stavby geodet vyhotoví protokol o vytýčení stavby, ktorý tvorí technická správa a vytyčovací výkres. V tejto dokumentácii vyznačí vytýčené body a výkres spolu s technickou správou autorizačne overí. Protokol z vytýčenia stavby sa predkladá pri kolaudácii stavby.