Vytyčovanie stavebných objektov je súhrn úkonov, ktorými sa v teréne, alebo na doterajších stavebných objektoch, alebo na dokončených častiach vytyčovaných objektov vyznačia vytyčovacími značkami geometrické prvky (body, osy, roviny, výškové úrovne atď.) umožňujúce výstavbu, alebo prestavbu objektov na mieste určenom stavebným projektom v predpísaných rozmeroch a tvare. Vytýčenie prebieha v troch etapách:

>> vybudovanie vytyčovacej siete
>> vytýčenie priestorovej polohy stavebných objektov
>> podrobné vytýčenie.

 

Vytyčovacie siete- Základná vytyčovacia sieť je tvorená súborom geodetických bodov polohových a výškových, ktoré tvoria vhodné geometrické tvary na stavenisku a sú vhodne lokalizované a stabilizované. Tvar a rozmery ZVS treba prispôsobiť rozsahu a zložitosti výstavby, požadovanej presnosti vytyčovacích prác, konfigurácii a porastu terénu, zariadenia staveniska a predpokladanej metóde vytyčovania. Body VS sa budujú v predstihupred stavebnými prácami tak, aby body VS neboli narušované výstavbou. Body ZVS sa dopĺňajú podľa harmonogramu výstavby bodmi Podrobnej vytyčovacej siete.

Vytýčenie priestorovej polohy stavebného objektu je vytýčenie hlavnej polohovej čiary, hlavnej osy, alebo hlavných bodov trasy a hlavných výškových bodov na mieste určenom v stavebnom projekte.

Podrobné vytýčenie je vytýčenie rozmeru a tvaru objektu v smere vodorovnom a zvislom a vytýčenie polohy jednotlivých častí a konštrukčných prvkov objektu. Pri stavebných objektoch s priestorovou skladbou sa vytyčuje hlavne nosná konštrukcia vo vodorovnej a výškovej úrovni (steny, stĺpy atď.), pri líniových objektoch priečne rezy, pri terénnych úpravách hrany terénu.