V okrese Partizánske vyhotovíme všetky geodetické práce pre kataster nehnuteľností (geometrický plán, vytýčenie hranice pozemku), pre prípravu, realizáciu a dokončenie stavby (zameranie polohopisu a výškopisu pre projekt, vytýčenie stavby, porealizačné zameranie stavby) a práce inžinierskej geodézie.

obec Bošany (Baštín, Malé Bošany, Veľké Bošany), Brodzany, Chynorany, Hradište, Ješkova Ves, obec Klátova Nová Ves (Janova Ves, Klátova Nová Ves), Kolačno, Krásno, Livina, Livinské Opatovce, Malé Kršteňany, Malé Uherce, Nadlice, Nedanovce, obec Ostratice (Malé Ostratice, Veľké Ostratice), mesto Partizánske (Malé Bielice, Návojovce, Partizánske, Veľké Bielice), Pažiť, Skačany, Turčianky, Veľké Kršteňany, Veľké Uherce, obec Veľký Klíž (Klíž, Klížske Podhradie), Žabokreky nad Nitrou