V okrese Bánovce nad Bebravou vyhotovíme všetky geodetické práce pre kataster nehnuteľností (geometrický plán, vytýčenie hranice pozemku), pre prípravu, realizáciu a dokončenie stavby (zameranie polohopisu a výškopisu pre projekt, vytýčenie stavby, porealizačné zameranie stavby) a práce inžinierskej geodézie.

mesto Bánovce nad Bebravou (Bánovce nad Bebravou, Biskupice, Horné Ozorovce, Malé Chlievany), Borčany, Brezolupy, Chudá Lehota, Cimenná, Čierna Lehota, obec Dežerice (Dežerice, Vlčkovo), Dolné Naštice, Dubnička, Dvorec, Haláčovce, Horné Naštice, Krásna Ves, obec Kšinná (Kšinná, Závada pod Čiernym Vrchom), Libichava, Ľutov, Malá Hradná, Malé Hoste, Miezgovce, Nedašovce, Omastiná, Otrhánky, Pečeňany, Pochabany, Podlužany, Pravotice, Prusy, Ruskovce, Rybany, Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Šípkov, Šišov, Timoradza, Trebichava, obec Uhrovec (Látkovce, Uhrovec), Uhrovské Podhradie, Veľké Chlievany, obec Veľké Držkovce (Čuklasovce, Dolné Držkovce, Horné Držkovce), Veľké Hoste, Vysočany, Zlatníky, obec Žitná-Radiša (Radiša, Žitná)