Podľa stavebného zákona je možné umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť dôležité záujmy v území možno len ak je vydané územné rozhodnutie, ktorým je

>> rozhodnutie o umiestnenie stavby
>> rozhodnutie o využití územia
>> rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme
>> rozhodnutie o stavebnej uzávere

Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia sú územné plány obcí a zón. Na tvorbe podkladov, ktoré sa prikladajú k návrhu na vydanie územného rozhodnutia sa podiela aj geodet, vyhotoví mapové podklady pre tvorbu potrebnej dokumentácie.

Rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia. Umiestnenie stavby sa vyznačí v grafickej prílohe územného rozhodnutia.Rozhodnutie sa nevyžaduje na stavby, ktorých podmienky na umiestnenie rieši územný plán zóny a drobné stavby. Stavebný úrad spojí územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním pri jednoduchej stavbe alebo jej prístavbe a nadstavbe, ak sú podmienky umiestnenia jednoznačné vzhľadom na pomery v území. Pri ostatných stavbách tak urobí za predpokladu, že podmienky na ich umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny.

Návrh na vydanie územného rozhodnutia obsahuje údaje o žiadateľovi, predmet územného rozhodnutia, charakteristika územia, zoznam účastníkov konania, parcelné čísla a druhy pozemkov dotknutých pozemkov a susedných pozemkov. K návrhu sa prikladá:
>> situačnývýkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie
>> dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou
>> rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutych orgánov štátnej správy a obce
>> záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak bolo vydané
>> doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu

Rozhodnutie o umiestnení stavby a rozhodnutie o využití územia platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť a rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, ak stavebný úrad neurčil v odôvodnených prípadoch dlhšiu lehotu. Nestráca však platnosť, pokiaľ bola v týchto lehotách podaná žiadosť o stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne úpravy.