Podľa stavebného zákona dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné rozhodnutie sa vyžaduje aj pre jednoduché stavby, ich prístavby a nadstavby, ktoré postačilo ohlásiť. Kolaudačné konanie sa začína na návrh stavebníka.

Na tvorbe podkladov, ktoré sa prikladajú k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa podiela aj geodet. Vyhotoví geometrický plán na zameranie stavby a ak je to potrebné aj porealizačné zameranie stavby s výkresom skutočného vyhotovenia stavby. Pri miestnom zisťovaní sa predkladá doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby, teda vytyčovací náčrt vyhotovený pri vytýčení stavby.

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia obsahuje údaje o stavebníkovi, stavbe, predpokladaný termín dokončenia stavby, údaje o skúšobnej prevádzke. K návrhu sa prikladá:
>>opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia
>> ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím
>> geometrický plán na zameranie stavby ak došlo k zmene pôdorysu stavby
>> rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov
štátnej správy
>> ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal, napr. doklad o splnení základných požiadaviek na stavby

Kolaudačným rozhodnutím stavebný úrad vymedzí účel a podmienky užívania stavby.