Vyhotovuje sa v prípade, že je potrebná zmena druhu pozemku z poľnohospodárskej pôdy (orná pôda, chmeľnica, vinica, záhrada, ovocný sad a trvalý trávnatý porast), alebo lesnej pôdy na druh pozemku zastavaná plocha, ostatná a vodná plocha, čiže geometrický plán na vyňatie z pôdneho fondu. Berie sa pritom do úvahy druh pozemku parcely registra „C“ katastra bez ohľadu na skutočný stav v teréne. Geometrický plán geodet vyhotovuje bežne pre účely vydania stavebného povolenia pre plánovanú, projektovanú stavbu. Je potrebný pre vydanie stavebného povolenia, ak má stavba stáť na pozemku v katastri evidovanom v registri „C“ s druhom pozemku poľnohospodárska, alebo lesná pôda.

V tomto geometrickom pláne geodet v grafickej časti červenou čiarou vyznačí novú hranicu a uvedie nové parcelné čísla a druhy pozemkov pre nové parcely červenou farbou. V písomnej časti vo výkaze výmer vyčísli zmeny výmer dotknutých parciela a uvedie výmery nových parciel.

 

Geometrický plán na vyňatie z pôdneho fondu

Geometrický plán na vyňatie z pôdneho fondu

Geometrický plán na vyňatie z pôdneho fondu

Hotový geometrický plán autorizačne overí a odovzdá na kontrolu Správe katastra, ktorá ho úradne overí a vráti geodetovi. Lehota na úradné overenie je 7 pracovných dní.

Vyňatie z pôdneho fondu má vo svojej kompetencii príslušný Obvodný Pozemkový úrad (podľa okresu na webe: http://www.pozemkovyurad.sk/index.php?choice=1). Podáva sa žiadosť o trvalé odňatie z pôdneho fondu.

Ak je váš pozemok v intraviláne (zastavané územie obce, nájdete na Liste vlastníctva) s výmerou projektovanej stavby do 500 m2, OPÚ vydá stanovisko k vyňatiu (poplatok 3€).

Ak je pozemok a projektovaná stavba v extraviláne, treba doložiť aj potvrdenie od obce, že parcela pod stavbou je určená na zastavanie (územný plán, potvrdenie o rekreačnej oblasti atď.), OPÚ vydá rozhodnutie (poplatok 33€).

Vyhotovuje sa ako podklad pre ocenenie nehnuteľnosti v prípade, že vlastník má záujem o hypotekárny úver. Rozostavaná stavba je stavba, na ktorú nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie a pridelené súpisné číslo, pričom je aspoň v takom stupni rozostavanosti, že je zrejmé stavebnotechnické a funkčné usporiadanie jej prvého nadzemného podlažia. Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby je podkladom na vypracovanie zmluvy o záložnom práve.

V tomto geometrickom pláne geodet v grafickej časti červenou čiarou vyznačí novú hranicu rozostavanej stavby a uvedie nové parcelné čísla a druhy pozemkov pre nové parcely červenou farbou. V písomnej časti vo výkaze výmer vyčísli zmeny výmer dotknutých parciela a uvedie výmery nových parciel a plochu rozostavanej stavby.

geometrický plán na rozostavanú stavbu

Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby

geometrický plán na rozostavanú stavbu

Hotový geometrický plán na rozostavanú stavbu autorizačne overí a odovzdá na kontrolu Správe katastra, ktorá ho úradne overí a vráti geodetovi. Lehota na úradné overenie je 7 pracovných dní.

Geometrický plán na zameranie stavby je prílohou návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia (žiadosť o kolaudáciu). Geodet môže stavbu zamerať a vyhotoviť geometrický plán pred jej dokončením, ak už nedôjde k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby. Ak stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie, stavbu skolauduje a pridelí jej súpisné číslo, treba ešte stavbu zapísať do katastra nehnuteľností. Správe katastra sa predkladá Žiadosť o zápis stavby do katastra, Rozhodnutie o určení súpisného čísla, geometrický plán na zameranie stavby. Tento postup platí pre nové stavby.

Geometrický plán na zameranie stavby sa vyhotovuje aj pre stavby kolaudované pred rokom 1976, ak nie sú v katastri zapísané. Prikladá sa k Žiadosti o zápis stavby do katastra (skolaudovanej pred 1.10. 1976) a oznámeniu obce (potvrdenie, kedy bola stavba dokončená).

V tomto geometrickom pláne geodet v grafickej časti červenou čiarou vyznačí novú hranicu stavby a uvedie nové parcelné čísla a druhy pozemkov pre nové parcely červenou farbou. V písomnej časti vo výkaze výmer vyčísli zmeny výmer dotknutých parciela a uvedie výmery nových parciel a plochu stavby.

Geometrický plán na zameranie stavby

Geometrický plán na zameranie stavby

Geometrický plán na zameranie stavby

Hotový geometrický plán autorizačne overí a odovzdá na kontrolu Správe katastra, ktorá ho úradne overí a vráti geodetovi. Lehota na úradné overenie je 7 pracovných dní.

Geometrický plán na zriadenie vecného bremena slúži na vyznačenie časti nehnuteľnosti v katastri, ktorá má mať odlišný právny režim od ostatných častí nehnuteľnosti. Je podkladom pre vyhotovenie zmluvy alebo inej listiny (rozhodnutie súdu, štátneho orgánu, dohoda dedičov), ktorou sa zriaďuje vecné bremeno a zabezpečuje jednoznačnú identifikáciu polohy a rozsahu vecného bremena na časti nehnuteľnosti.

Vo všeobecnosti je vecné bremeno súborom právnych noriem, ktoré obmedzujú vlastníka nehnuteľnosti v prospech inej osoby. Vlastník vecným bremenom zaťaženej nehnuteľnosti je vo svojom vlastníckom práve obmedzovaný presne vymedzeným rozsahom a spôsobom na úkor oprávnenej osoby. Vecné bremeno by malo mať čo najmenší rozsah.

V katastri nehnuteľností sa vyznačujú na podklade geometrického plánu na vecné bremeno najmä tieto druhy vecného bremena: vecné bremeno na právo prechodu (prejazdu) cez pozemok, vecné bremeno na zriadenie a prevádzkovanie inžinierskych sietí, vecné bremeno k pozemkom pod stavbou.

V tomto geometrickom pláne geodet v grafickej časti červenou čiarou vyznačí rozsah vecného bremena na podklade katastrálnej mapy so zobrazením parciel na ktoré sa zriaďuje vecné premeno s parcelnými číslami a druhmi pozemkov. V písomnej časti vo výkaze výmer uvedie parcely, ktorých sa zriadenie vecného bremena týka, ich výmery, ktoré sa v novom stave nemenia a uvedie v poznámke osobu v prospech ktorej sa vecné bremeno zriaďuje a o aký druh vecného bremena ide.

Geometrický plán na vecné bremeno

Geometrický plán na vecné bremeno

Geometrický plán na vecné bremeno

Hotový geometrický plán na zriadenie vecného bremena autorizačne overí a odovzdá na kontrolu Správe katastra, ktorá ho úradne overí a vráti geodetovi. Lehota na úradné overenie je 7 pracovných dní.

Geometrický plán na prevod pozemkov pre výstavbu budúcej stavby sa vyhotovuje na účely vyhotovenia zmlúv s vlastníkmi nehnuteľností, na ktorých je projektovaná výstavba stavby väčšieho rozsahu (líniová dopravná stavba, inžinierske stavby, rozsiahle pozemné stavby). Jedná sa vlastne o geometrický plán na oddelenie pozemkov s väčším počtom riešených praciel, pričom kataster nehnuteľností nevyžaduje, aby sa nové hranice vyznačili v teréne. V geometrickom pláne sa nové hranice vyznačia podľa projektovej dokumentácie stavby. Investor stavby potom realizuje stavebné práce na pozemkoch ktoré vlastní, alebo má inak zmluvne zabezpečené. Vyžaduje sa to najmä na stavbách spolufinancovaných EÚ. Po dokončení stavby geodet vyhotoví geometrický plán na zameranie stavby, v ktorom sa riešia zmeny oproti geometrickému plánu na prevod pozemkov a stavu v katastri nehnuteľností.

V tomto geometrickom pláne geodet v grafickej časti červenou čiarou vyznačí novú hranicu stavby prevzatú z projektovej dokumentácie a uvedie nové parcelné čísla a druhy pozemkov pre nové parcely červenou farbou. V písomnej časti vo výkaze výmer vyčísli zmeny výmer dotknutých parciel a uvedie výmery nových parciel.

Geometrický plán na prevod pozemkov pod plánovanou stavbou

Geometrický plán na prevod pozemkov pod plánovanou stavbou

Geometrický plán na prevod pozemkov pod plánovanou stavbou

Hotový geometrický plán autorizačne overí a odovzdá na kontrolu Správe katastra, ktorá ho úradne overí a vráti geodetovi. Lehota na úradné overenie pre geometrický plán na stavbu líniových stavieb dlhších ako 1,5 km je 15 pracovných dní, ale ak geometrický plán rieši 25 a viac nových parciel, prípadne dielov, je lehota na úradné overenie 30 dní.